วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
จำแนกตามลักษณะการดาเนินงาน
1. TPS – Transaction Processing Systems : ระบบสารสนเทศการประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูล
2. MIS – Management Information Systems : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. DSS – Decision Support Systems : ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
4. EIS – Executive Information Systems : ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
5. ES – Expert Systems / AI – Artificial Intelligence : ระบบผู้เชี่ยวชาญ/ปัญญาประดิษฐ์
6. OAS – Office Automation Systems : ระบบสานักงานอัตโนมัติ หรือ OIS – Office Information Systems : ระบบสารสนเทศสานักงาน